This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
This is default featured slide 6 title

O nás

STANOVY
Občianskeho združenia Pohodka.
I. Základné ustanovenia

Názov občianskeho združenia (ďalej len združenie) je Občianske združenie Pohodka. Sídlom združenia je Hlavná ul. Č. 58, 900 31 Stupava

II. Ciele a činnosť združenia
Združenie Pohodka sa chce pravidelnou a systematickou prácou zamerať na skvalitnenie života spoluobčanov (detí, mládeže, dospelých, rodín i ľudí v dôchodkovom veku). Hlavným poslaním združenia je osobný prístup ku každému účastníkovi, motivácia k morálnym hodnotám, užitočné trávenie voľného času, rozširovanie poznatkov a zážitkov. Zameraním združenia je aj všestranný a harmonický rozvoj osobnosti. Tieto ciele chce dosahovať najmä:
Organizovaním voľnočasových tvorivých dielní ( práca s hlinou a ostatným materiálom, šport, jazyky, divadlo, …).
Organizovaním otvorených stretnutí, prezentácie prác účastníkov. Organizovaním výstav výrobkov a spoločenských podujatí.
Organizovaním kurzov a školení (tvorba, arteterapia,…).
Spoluprácou s inými organizáciami na štátnej, verejnoprávnej i neziskovej sféry (mesto, školy, školský klub, klub dôchodcov, materské centrum, materské školy,…). Aktívna účasť na živote mesta.
Publikačnou činnosťou.
Vytváraním pobočiek Pohodky .

III. Členstvo v združení

1. Členom združenia môže byť ktokoľvek (jedinec, skupina, združenie), ak súhlasí so stanovami združenia a chce sa aktívne podieľať na činnosti združenia.
2. Členstvo v združení vzniká zapísaním do zoznamu členov. Poverený člen správnej rady preskúma všetky náležitosti členstva a informuje ostatných členov správnej rady. Zápis vykoná ak s ním súhlasí nadpolovičná väčšina členov správnej rady.
3. Členstvo v združení zaniká:
• dobrovoľným vzdaním sa členstva a následný vyškrtnutím zo zoznamu členov
• rozhodnutím správnej rady o zániku členstva, najmä ak by ďalšie zotrvanie člena v združení bolo v rozpore s cieľmi a poslaním združenia
• smrťou člena
• zánikom združenia
4. Práva a povinnosti člena:
• Člen združenia má právo plnohodnotne sa zúčastňovať na činnosti združenia, voliť a byť volený do orgánov združenia a byť informovaný o zámeroch a aktivitách združenia.
• Člen združenia je pri výkone povinností v združení povinný:
– dodržiavať všetky platné právne normy a predpisy
– dodržiavať stanovy a ďalšie interné predpisy združenia

IV. Orgány združenia
Orgánmi združenia sú:
1. valné zhromaždenie
2. správna rada
1. Valné zhromaždenie:
• valné zhromaždenie (sústredenie všetkých členov združenia) zvoláva Správna rada najmenej raz za rok. Ak o to písomne požiada najmenej polovica členov združenia, správna rada je povinná zvolať valné zhromaždenie do dvoch mesiacov.
• valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Každý člen sa na valnom zhromaždení môže dať zastúpiť iným členom, ktorému odovzdá písomné splnomocnenie. Takto zastúpený člen sa považuje za prítomného.
• na platnosť rozhodnutia valného zhromaždenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov
• valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých základných otázkach, a to najmä:
– volí a odvoláva členov správnej rady
– schvaľuje návrh správnej rady na ročný rozpočet a ročnú účtovnú uzávierku
– môže rušiť alebo meniť rozhodnutia správnej rady

2. Správna rada:
• správna rada má troch až piatich členov a riadi činnosť združenia medzi valnými zhromaždeniami. Je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
• správna rada si zo svojho stredu volí, prípadne odvoláva predsedu.
• správna rada sa schádza najmenej dvakrát do roka. Jej schôdze zvoláva predseda správnej rady.
• správna rada rozhoduje najmä v týchto otázkach:
– zvoláva valné zhromaždenie združenia
– vedie zoznam členov združenia, a v zmysle čl. III. odst. 2 stanov, rozhoduje o prijatí nových členov
– chráni a presadzuje ciele združenia
– spravuje majetok združenia
– schvaľuje vnútorné predpisy združenia
– rozhoduje o zmenách v stanovách združenia
– predkladá valnému zhromaždeniu ročnú účtovnú uzávierku a ročný rozpočet
– vykonáva ďalšiu činnosť, ktorú vyžaduje efektívne riadenie organizácie

– predseda správnej rady:
• zastupuje združenie navonok – je konateľom a zástupcom združenia
• vo vzťahu k verejnosti a záujmovým združeniam môže konať samostatne, dôležité rozhodnutia je povinný konzultovať s ostatnými členmi správnej rady. Plnením jednotlivých úloh môže poveriť ktoréhokoľvek člena združenia.
V. Zásady hospodárenia
1. Majetok združenia tvoria:
– dary členov a sponzorov
– hmotný majetok združenia
– prostriedky získané pri organizovaní aktivít v rámci cieľov združenia, granty, dotácie, výnosy z verejných zbierok, zo spoločenských akcií, výstav, prezentácií, koncertov
– výnosy z : vydavateľskej činnosti, školení, seminárov, konferencií
– príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti v súlade s cieľmi združenia
2. Za hospodárenie a vedenie účtovníctva zodpovedá správna rada

VI. Zánik združenia
1. Združenie môže zaniknúť:
– dobrovoľným rozpustením
– zlúčením s iným združením
2. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie, ktoré je v kompetencii likvidátora určeného správnou radou. Likvidátor po ukončení likvidácie oznámi do 15 dní zánik združenia Ministerstvu vnútra SR.

VII. Prechodné a záverečné ustanovenia:

1. Členovia prípravného výboru sú povinní do šiestich mesiacov po registrácii združenia na Ministerstve vnútra SR zvolať valné zhromaždenie.
2. Prípravný výbor plní až do zasadnutia valného zhromaždenia funkciu správnej rady. Splnomocnenec prípravného výboru až do voľby predsedu správnej rady túto funkciu zastupuje a zastupuje tiež združenie navonok.
V Stupave 16.6.2006